ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «AΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» - FHL GROUP
17758
single,single-post,postid-17758,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0,qode-theme-ver-7.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.4,vc_responsive

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «AΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»

15 May ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «AΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»

15 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της ενημέρωσης που έλαβε την 15 Μαΐου 2017 από την εταιρεία «AΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ο «Προτείνων»), ότι ο Προτείνων υπέβαλε κατά την ως άνω ημερομηνία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.») αίτηση για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς, των κοινών ονομαστικών άυλων μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,99 έκαστη (στο εξής οι «Μετοχές»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3461/2006 (ο «Νόμος») (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς»).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην αίτηση, μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερόμενων μετοχών στο πλαίσιο της από 13 Φεβρουαρίου 2017 προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης που είχε υποβάλει ο Προτείνων (η «Δημόσια Πρόταση»), και σύμφωνα με επιστολή της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (ATHEXCSD)», στις 12 Μαΐου 2017 ο Προτείνων και τα λοιπά πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου (τα «Συντονισμένα Πρόσωπα») κατείχαν συνολικά 22.228.201 Μετοχές οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 95,46% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προτείνων, με την αίτησή του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αιτείται την έγκριση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων κοινών Μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατέχει ο ίδιος ή τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι συνολικά 1.058.052 κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου Μετοχών που αντιπροσωπεύουν περίπου ποσοστό 4,54% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, προσφέροντας τίμημα ίσο με το προσφερόμενο αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι το ποσό των 4,50 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά. Από το καταβλητέο ποσό θα αφαιρεθούν ο προβλεπόμενος φόρος συναλλαγών (ύψους 0,20% επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης) και τα σχετικά δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (ύψους 0,08% επί της αξίας της μεταβίβασης), που βαρύνουν τους πωλητές/κατόχους σχετικών Μετοχών, σύμφωνα με τον νόμο και την απόφαση 1/223/28.1.2014 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ως ισχύει. Η πρόθεση του Προτείνοντα να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς περιλαμβάνεται στην παράγραφο 2.14 του Πληροφοριακού Δελτίου της Δημόσιας Πρότασης, το οποίο εγκρίθηκε την 4η Απριλίου 2017 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 27 και 27α του Νόμου και την υπ’ αριθμ. 1/644/22.4.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.