ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»

29 Jun ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»

29 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»  (στο εξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 27 του ν.3461/2006 και τη σχετική από 29 Ιουνίου 2017 επιστολή της «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.» («Κ.Α.Α.») ότι ολοκληρώθηκε την 29.6.2017 η καταχώρηση της «AΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ο «Προτείνων») στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου 894.616 κοινών ονομαστικών μετοχών, τις οποίες αφορούσε το δικαίωμα εξαγοράς του Προτείνοντα, που ασκήθηκε, σε συνέχεια και σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 7/786/08.06.2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ως εκ τούτου, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Ν 3461/2006 (τα «Συντονισμένα Πρόσωπα») κατέχουν σήμερα συνολικά 23.286.253 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

No Comments

Post A Comment