ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Συντονισμένη άσκηση δικαιωμάτων ψήφου

29 Jun ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Συντονισμένη άσκηση δικαιωμάτων ψήφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Συντονισμένη άσκηση δικαιωμάτων ψήφου

Η F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ  (η «Εταιρία»), κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από τους μετόχους που αναφέρονται στο κατωτέρω πίνακα (οι «Μέτοχοι»), ανακοινώνει τα εξής:

Οι Μέτοχοι υπέγραψαν την από 6/2/2017 Συμφωνία Μετόχων, στην οποία προσχώρησε και η Αντίοχος ΑΕ Συμμετοχών στις 10/2/2017, με την οποία συμφώνησαν να συντονιστούν μεταξύ τους ώστε να επιδιώξουν από κοινού τον έλεγχο της Εταιρίας.

Η Αντίοχος ΑΕ Συμμετοχών ελέγχεται κατά 100% από τον κ. Ηλία Κυριακίδη.

Τα συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Μετόχων, μετά από αποκτήσεις μετοχών που πραγματοποίησε η Αντίοχος, κατέχουν κατά την 29 Ιουνίου 2017 άμεσα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας ως εξής:

 

Μέτοχος     Δικαιώματα Ψήφου Ποσοστό (%) Δικαιωμάτων Ψήφου
Οι Μέτοχοι          
Κυριακίδης Ηλίας του Στυλιανού     14.775.818 63,45%  
Κυριακίδης Στυλιανός του Ηλία     358.274 1,54%  
Κυριακίδου Βασιλική του Ηλία     356.960 1,53%  
Κυριακίδης Ιωάννης του Ηλία     365.655 1,57%  
Καλιονίδης Κωνσταντίνος του Χρύσανθου     838.886 3,60%  
KEM με συνδικαιούχους τους κκ Καλλιονίδη Χρύσανθο του Κωνσταντίνου και Καλλονίδου Μυροφόρα του Χρύσανθου     383.000 1,64%  
Καλλιονίδου Ευαγγελία του Χρύσανθου     382.966 1,64%  
Ζαμανόπουλος Κωνσταντίνος του Ανέστη     60.558 0,26%  
Ζαμανόπουλος Ανέστης του Κωνσταντίνου     533.332 2,29%  
Ζαμανοπούλου Μαρία-Ευμορφία του Κωνσταντίνου     268.473 1,15%  
Κονδύλης Ελευθέριος του Λάσκαρη     110.730 0,48%  
Κονδύλης Λάσκαρης του Ελευθερίου     68.596 0,30%  
Κονδύλης Γεώργιος του Ελευθερίου     49.437 0,21%  
Κυριακίδης Παντελής του Στυλιανού     24.976 0,11%  
Κυριακίδης Νικόλαος του Στυλιανού     6.042 0,03%  
Σίντος Γεώργιος του Ιωάννη     93.641 0,40%  
Αντίοχος Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών     4.608.909 19,79%  
      21.592.270 100,00%  
           

Συνεπεία της Συμφωνίας Μετόχων, όλα τα παραπάνω πρόσωπα ελέγχουν από κοινού το 100,00% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

 

Όλοι οι παραπάνω Μέτοχοι (συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Αντίοχος) ασκούν συντονισμένα όλα τα παραπάνω δικαιώματα ψήφου στην Εταιρία και έτσι ελέγχουν μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100,00% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία, έναντι ποσοστού 95,73% που ήλεγχαν με προηγούμενη γνωστοποίηση.

 

 

No Comments

Post A Comment